Privacyverklaring Vijfhuize Sales & Business Support B.V. h.o.d.n. “Mediation Centrum Rijnmond” 

Dit is de privacyverklaring van Vijfhuize Sales & Business Support B.V. h.o.d.n. “Mediation Centrum Rijnmond”, gevestigd te (3065 JK Rotterdam), Mia van IJperenplein 245, hierna: de “mediator” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

Mediation Centrum Rijnmond hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die wij leveren ten aanzien van het mediation.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Persoonsgegevensverwerking

Mediation Centrum Rijnmond verwerkt in het kader van (mediation)dienstverlening persoonsgegevens.
Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat u voor het eerst contact met ons heeft gelegd.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het (gezamenlijk of éénzijdig) begeleiden van mediations in de ruimste zin van het woord;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (optioneel).

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Legitimatie
 • NAW-gegevens van u en uw gezinsleden;
 • E-mailadres & telefoonnummer;
 • Gegevens omtrent uw samenlevingsvorm (huwelijksakte, huwelijkse voorwaarden, samenlevings-contract, et cetera);
 • Gegevens omtrent uw woning (hypotheekakte en -offerte, akte van levering, jaaroverzicht hypotheek, et cetera);
 • Gegevens omtrent uw financiële situatie (jaaropgaves, salarisstroken, IB-aangiften en -aanslagen, banksaldi, pensioenoverzichten, et cetera);
 • Overige gegevens die benodigd zijn voor een zorgvuldige nakoming van de mediationovereenkomst.

 

Wij zullen alleen de informatie opvragen die benodigd is voor een zorgvuldige nakoming van de mediationovereenkomst.

 

Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van uw toestemming voor de verwerking voor de hierboven genoemde omschreven specifieke doeleinden. Deze toestemming heeft u aan ons verleend door:

 • Ondertekening van de mediationovereenkomst;
 • Het aanvinken van de toestemmingsverklaring bij het invullen van het contactformulier op onze website.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij onder andere gebruik van:

 • Een extern secretariaat voor ondersteuning bij onze werkzaamheden;
 • Een advocaat voor het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding;
 • Juridische, financiële en fiscale advisering ten aanzien van mediations;
 • Alimentatierekensoftware;
 • Boekhoud- en CRM-systemen;
 • Een accountant voor het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Mediationbureau van de rechtbank (alleen na doorverwijzing Rechtbank mediation)
 • Raad voor Rechtsbijstand (alleen wanneer sprake is van toevoegingen)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

 

Indien de mediation een verwijzing betreft van een gerecht zal het mediationbureau van het betreffende gerecht worden geïnformeerd over de uitkomst (al dan niet geslaagd) en het tijdsverloop van de mediation. Verdere informatie wordt niet verstrekt aan het mediationbureau tenzij daarvoor toestemming is gegeven en vastgelegd. Als u gebruik maakt van een toevoeging gelden de voorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand voor het verstrekken van gegevens waarmee is ingestemd bij het aanvragen van een toevoeging.

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn
Mediationdossier

Wij bewaren het mediationdossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn.

 

In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien de mediator van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

 

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

 

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

 

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics..

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT-provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

 1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
 5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het eind van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

 

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen..

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Mediation Centrum Rijnmond /

Vijfhuize Sales & Business Support B.V.

Mia van IJperenplein 245

3065 JK Rotterdam

T: 0180-554595

M: 06-18553065

E: Philip@Vijfhuize.nl

W: www.mediationcentrumrijnmond.nl