Scheiden tijdens de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP)

 

Omdat scheidingen ook voorkomen tijdens de looptijd van de WSNP is er door het bureau WSNP beleid ontwikkeld hoe hier mee kan worden omgegaan.

Hier vindt u een checklist die met dat doel is opgesteld.

 

Macht bewindvoerder bij scheiding

Ik begrijp dat er verhalen de ronde doen over “de macht van de bewindvoerder bij een echtscheiding”. Wanneer betrokkenen door onbegrip of onwetendheid (vaak onterecht) het idee hebben dat de bewindvoerder het leven van aan hem toegewezen sanieten kan bepalen (bijvoorbeeld wel of niet scheiden) dan is dat jammer en niet nodig. Met dit artikel hoop ik bij te dragen aan een toename van de kennis op dat gebied.

 

Scheiden met een zeer beperkt inkomen

Kern is dat iedereen, ook in de WSNP, de mogelijkheid heeft om te scheiden.

Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat gedurende de looptijd van de WSNP het inkomen waar een saniet van moet leven, het zogenaamde “Vrij Te Laten Bedrag” (VTLB) op een zeer laag niveau is vastgesteld. Dat is niet bedoeld om te straffen maar om gedurende de looptijd maximaal te kunnen sparen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

Een bewindvoerder berekent, aan de hand van voorgeschreven richtlijnen met een voorgeschreven calculator, het te behouden VTLB / te behouden inkomen op basis van de beslagvrije voet (Hier vindt u het VTLB rapport van januari 2018).

Bepalend voor de hoogte van de beslagvrije voet is de persoonlijke situatie van de schuldenaar. Daarbij wordt aangeknoopt bij de zogenoemde “Participatiewetnormen” uit de Participatiewet. In de meeste gevallen mag 95% van de toepasselijke Participatiewetnorm worden behouden, verhoogd met een bedrag voor woonkosten en zorgpremiekosten (voor zover de daarvoor bestaande normen worden overschreden), en met het eventueel niet ontvangen kindgebonden budget.

 

Geen nieuwe schulden maken vs. kosten rond de scheiding en verhuizing

Een van de kernverplichtingen in de WSNP is dat er geen nieuwe schulden mogen ontstaan. Daarmee komt, ondanks de mogelijkheid om te scheiden, wel een praktisch probleem naar voren: Op welke manier gaan partijen om met de te maken kosten?

Voor een scheiding geldt dat partijen altijd de mogelijkheid hebben om bij de Raad voor de Rechtsbijstand een toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen.

Voor de kosten die gemaakt worden voor de verhuizing en de inrichting is evenwel geen aanvulling voorzien. In sommige gevallen biedt de gemeente de noodzakelijke hulp uit de bijzondere bijstand.

Ik adviseer cliënten altijd het voornemen en de gevolgen van de scheiding met de bewindvoerder te bespreken. De bewindvoerder kan zelf overleggen met de toezichthoudende rechter-commissaris. Door vooraf afstemming te zoeken voorkomt u latere verwijten.

 

Woonruimte

Een ander praktisch bezwaar (maar dat geldt evengoed voor mensen die gaan scheiden en die niet zijn toegelaten tot de WSNP) is het vinden van betaalbare woonruimte.

Sanieten zijn veelal aangewezen op sociale woningbouw omdat het streven is de woonlasten zoveel mogelijk beperkt te houden. Wanneer sprake is van een laag inkomen, een zelfstandige woonruimte (geen kamerhuur) en het geen recreatiewoning betreft, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om huurtoeslag.  De Belastingdienst schrijft daarover (normen 2018): Woont u alleen en bent u 23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd? Dan kunt u huurtoeslag krijgen als uw rekenhuur minimaal € 225,08 en maximaal € 710,68 per maand is en uw inkomen maximaal € 22.400 per jaar is. Dat inkomen staat los van het Vrij Te Laten Bedrag. Het gaat om het totale bruto jaarloon inclusief vakantiegeld.

 

Samengevat

Scheiden kan, ook tijdens de WSNP. Het is uw eigen keuze. Maak vóóraf een plan voor de gevolgen (kosten, woonruimte) en stem deze af met de bewindvoerder.

 

Mediation Centrum Rijnmond

Philip Vijfhuize

 

 

Philip Vijfhuize is 14 jaar actief als bedrijfsadviseur en is tevens MfN registermediator met een accreditatie voor familierecht. Philip komt in zijn werk veelvuldig in aanraking met de wettelijke schuldsanering en met echtscheidingen.